Privacy Policy

Hvem er vi

Fore­slå­et tekst: Vores web­s­teds­adres­se er: https://www.skoleriget.dk.

Comments

Fore­slå­et tekst: Når besø­gen­de skri­ver kom­men­ta­rer på web­s­te­det, ind­sam­ler vi de data, som vises i kom­men­tar­for­mu­la­ren, og også den besø­gen­des IP-adres­se og brow­se­rens user agent string for at hjæl­pe med at opda­ge spam.

En ano­ny­mi­se­ret streng som er opret­tet ud fra din e‑mailadresse (også kal­det et hash), kan leve­res til Gra­va­tar tje­ne­sten for at se om du bru­ger den­ne. Gra­va­tar tje­ne­stens pri­vat­livspo­li­tik er til­gæn­ge­lig her: https://automattic.com/privacy/. Efter god­ken­del­se af din kom­men­tar, vil dit pro­fil­bil­le­de være syn­ligt for offent­lig­he­den sam­men med din kom­men­tar.

Media

Fore­slå­et tekst: Hvis du uplo­a­der bil­le­der til web­s­te­det, så bør du und­la­de at uplo­a­de bil­le­der med ind­lej­re­de loka­li­tets­da­ta (EXIF GPS) inklu­de­ret. Besø­gen­de på web­s­te­det kan down­lo­a­de og udtræk­ke alle loka­li­tets­da­ta fra bil­le­der på web­s­te­det.

Cookies

Fore­slå­et tekst: Hvis du skri­ver en kom­men­tar på vores web­s­ted, kan du væl­ge at gem­me dit navn, e‑mailadresse og web­s­ted i cook­i­es. Dis­se er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfyl­de dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver end­nu en kom­men­tar. Dis­se cook­i­es vil hol­de i et år.

Hvis du besø­ger vores login­si­de, opret­ter vi en mid­ler­ti­dig cook­ie for at afgø­re om din brow­ser accep­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie inde­hol­der ingen per­son­li­ge data og slet­tes, når du luk­ker din brow­ser.

Når du log­ger ind, vil vi opsæt­te en ræk­ke cook­i­es og gem­me din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­i­es hol­der i to dage, og skærmvalg cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login hol­de i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login cook­i­er­ne for­svin­de.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie bli­ve gemt i din brow­ser. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nog­le per­son­li­ge data og opgi­ver sim­pelt­hen ind­lægs­ID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Fore­slå­et tekst: Artik­ler på det­te web­s­ted kan inde­hol­de ind­lej­ret ind­hold (f.eks. video­er, bil­le­der, artik­ler osv.). Ind­lej­ret ind­hold fra andre web­s­te­der opfø­rer sig på nøj­ag­tig sam­me måde, som hvis den besø­gen­de har besøgt det andet web­s­ted.

Dis­se web­s­te­der ind­sam­ler måske data om dig, bru­ger cook­i­es, ind­lej­rer ekstra tred­je­parts spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med det­te ind­lej­re­de ind­hold, her­i­blandt at spo­re din inter­ak­tion med ind­lej­ret ind­hold, hvis du har en kon­to og en log­get ind på det web­s­ted.

Hvem vi deler dine data med

Fore­slå­et tekst: Hvis du anmo­der om en nulstil­ling af adgangs­ko­den, med­ta­ges din IP-adres­se i e‑mailen med nustil­lin­gen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Fore­slå­et tekst: Hvis du skri­ver en kom­men­tar, så bli­ver kom­men­ta­rer og dens meta­da­ta beva­ret på ube­stemt tid. Det­te er så vi kan gen­ken­de og god­ken­de enhver opføl­gen­de kom­men­tar auto­ma­tisk i ste­det for at have dem i en mode­ra­tions­kø.

For bru­ge­re som opret­ter sig på vores web­s­ted (om nogen), gem­mer vi også den per­son­li­ge infor­ma­tion de giver til deres bru­ger­pro­fil. Alle bru­ge­re kan se, redi­ge­re, eller slet­te deres per­son­li­ge infor­ma­tion til enhver tid (med den und­ta­gel­se at de ikke kan ændre deres bru­ger­navn). Web­s­te­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re den infor­ma­tion.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Fore­slå­et tekst: Hvis du har en kon­to på det­te web­s­ted, eller har skre­vet kom­men­ta­rer, kan du bede om en eks­por­te­ret fil med de per­son­li­ge data vi har lig­gen­de om dig, her­i­blandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle per­son­li­ge data, vi har om dig. Det­te ind­be­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er for­plig­te­de til at gem­me af admi­ni­stra­ti­ve, lov­mæs­si­ge eller sik­ker­heds­mæs­si­ge grun­de.

Hvor dine data sendes hen

Fore­slå­et tekst: Besø­gen­des kom­men­ta­rer kan mulig­vis bli­ve kon­trol­le­ret af en auto­ma­tisk spam-gen­ken­del­se tje­ne­ste.