Lektiehjælp matematik: invester i dit barns fremtid

‘Privat lektiehjælp matematik’ er det vi søger efter, men hvad er det, der giver dit barn effektive strategier?

Når den tra­di­tio­nel­le til­gang ikke har vir­ket, er det noget andet, der skal til.

Vi gør det ander­le­des.

Hvorfor er matematik vigtigt?

Det er vig­tigt at være god til mate­ma­tik. Det er basis for man­ge andre fag i sko­len og giver fær­dig­he­der, som vi bru­ger hver dag. Mate­ma­tik hjæl­per des­u­den dit barn med at udvik­le logisk tænk­ning og pro­blem­løs­ning.

Lektiehjælp matematik I de ældre klas­ser skal mate­ma­tik bru­ges i andre fag, så fag­li­ge hul­ler i mate­ma­tik skal fyl­des ud i tide. Det er vig­tigt at for­stå den grund­læg­gen­de mate­ma­tik, når der skal byg­ges oven­på.

Mate­ma­tik bli­ver brugt i man­ge pro­fes­sio­ner. Uan­set om dit barn ønsker at kom­me på gym­na­si­et eller drøm­mer om en uddan­nel­se som hånd­vær­ker, er mate­ma­tik vig­tigt at kun­ne.

Der er et mindste­krav til karak­te­ren i mate­ma­tik og dansk for at bli­ve opta­get på en ung­doms­ud­dan­nel­se.

Hvordan kan man bruge lektiehjælp til matematik?

Mate­ma­tik er et fag, der kan være udfor­dren­de for man­ge børn og unge. Hvis dit barn ople­ver van­ske­lig­he­der med mate­ma­tik, kan lek­tie­hjælp være en effek­tiv måde at bak­ke dit barn op på.

Det fin­des for­skel­li­ge men­to­rer og mulig­he­der for lek­tie­hjælp. Her skal du være opmærk­som som for­æl­der. Hvis under­vis­nin­gen til­ret­tes som løben­de lek­tie­hjælp, er der risi­ko for at ved­li­ge­hol­de dit barns udfor­drin­ger med mate­ma­tik. Pro­ble­met skal løses.

Det kan være, at dit barn har brug for lek­tie­hjælp til brø­ker. Men det er ikke nok at få løst opga­ver­ne. Det er for eksem­pel vig­tigt at for­stå:

  • Hvad er en brøk?
  • Hvad er sam­men­hæn­gen mel­lem brø­ker og divi­sion?
  • Hvor­dan hæn­ger brø­ker og kom­ma­tal sam­men?

Der skal styr på sam­men­hæn­ge­ne, så dit barn und­går beho­vet for løben­de hjælp. Med den ret­te ind­sats kom­mer dit barn til at for­stå logik­ken i mate­ma­tik og bli­ver selv­kø­ren­de.

“Jeg har brugt 13 fortviv­le­de år på brø­ker, men hos Sko­le­Ri­get lær­te jeg det på ½ time”
Elev i 3. g med mate­ma­tik på A‑niveau

Sparer mit barn tid ved lektiehjælp i matematik?

Lektiehjælp matematik Ja, lek­tie­hjælp i mate­ma­tik hjæl­per dit barn med at spa­re tid på sine lek­tier. Ved at få skræd­der­sy­et under­vis­ning fra en erfa­ren lærer kan dit barn lære at løse mate­ma­ti­ske pro­ble­mer nemt og hur­tigt. Det gæl­der både nu og sene­re hen.

Den ret­te ind­sats hjæl­per også med at redu­ce­re den stress og fru­stra­tion, som dit barn måske ople­ver i for­hold til mate­ma­tik. Når dit barn bli­ver for­tro­lig med mate­ma­tik­ken, fri­gi­ver det tid og ener­gi.

Hvilke metoder kan man bruge for at lære matematik?

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge meto­der til at lære mate­ma­tik. Det er vig­tigt, at under­vis­nin­gen bli­ver til­pas­set dit barns måde at lære på.

Her er nog­le eksemp­ler på, hvor­dan jeg arbej­der med at gøre dit barn for­tro­lig med mate­ma­tik:

  • For­for­stå­el­se – hvad ved du alle­re­de?
  • Sam­men­hæng og logik
  • Teg­ne det mate­ma­ti­ske pro­blem
  • Få krop­pen til at huske
  • Kre­a­ti­ve og legen­de veje

Uan­set meto­de skal de grund­læg­gen­de fær­dig­he­der på plads, inden man byg­ger oven­på.

Hvordan vælger jeg, hvem der skal lære mit barn matematik?

Når du skal væl­ge den ret­te hjælp til dit barn, er det vig­tigt, at lære­ren har stor erfa­ring med mate­ma­ti­kud­for­drin­ger.

Pro­ble­mer i mate­ma­tik kan hæn­ge sam­men med en util­stræk­ke­lig læse­for­stå­el­se. Der­for er det rele­vant, at lære­ren også har stor erfa­ring med læs­ning.

Den erfar­ne under­vi­ser ken­der man­ge for­skel­li­ge meto­der og kan for­kla­re mate­ma­tik­ken på nye måder.

Få hjælp til mate­ma­tikBillede af Karina Winther der hjælper med privatundervisning, lektiehjælp og eksamensangst