Eksamensangst hos børn og unge: Hvad forældre bør vide

Hvad er eksamensangst?

Eksa­mensangst er det begreb, man bru­ger om angst, der opstår i for­bin­del­se med eksa­men eller en anden præ­sta­tion, der skal bedøm­mes af andre. Man kan også tale om præ­sta­tions­angst.

Når dit barn afslut­ter fol­ke­sko­len, er det før­ste møde med eksa­men. Det kan være skræm­men­de og uvant. Det er helt nor­malt at være spændt og nervøs, men for nog­le udvik­ler det sig til eksa­mensangst.

Eksa­mensangst kan give dit barn en ople­vel­se af ikke at kun­ne slå til eller være god nok, når der skal præ­ste­res.

SkoleRiget Slip Eksamensangst

Selv­om det er før­ste gang, de unge skal til eksa­men, kan dit barn have dår­li­ge ople­vel­ser med sig fra tid­li­ge­re situ­a­tio­ner. Det kan være ople­vel­ser, hvor dit barn har følt sig udstil­let eller bedømt.

Et stort for­vent­nings­pres fra sko­len, fami­li­en, ven­ner eller den unge selv kan skub­be dit barn ud i et usundt møn­ster.

For andre kan fryg­ten bestå i at skul­le se lærer og cen­sor i øjne­ne, tidspres eller fag­li­ge hul­ler, der gør det umu­ligt at leve­re de ønske­de resul­ta­ter.

Den unge kan ende med at føle sig rast­løs, sove for lidt eller for­be­re­de sig enten for lidt eller for meget. Det gør dit barns hjer­ne træt, og ang­sten ender med at fyl­de mere end sel­ve eksa­men.

Hvad er symptomerne på eksamensangst?

Eksa­mensangst kan føre til en ræk­ke fysi­ske og psy­ki­ske symp­to­mer. Det er for­skel­ligt fra per­son til per­son, hvor­dan det kom­mer til udtryk. Ofte er eksa­mensangst for­bun­det med et stort fysisk ube­hag.

Dit barn kan også have svært ved at kon­cen­tre­re sig, og hukom­mel­sen kan være påvir­ket. Eksa­mensangst kan sæt­te tan­ker i gang om alt det, der kan gå galt til eksa­men.

De fysi­ske symp­to­mer kan være:

   • Hoved­pi­ne, svim­mel­hed, kval­me og opkast
   • Hjer­te­ban­ken
   • Vej­rtræk­nings­pro­ble­mer
   • Ure­gel­mæs­sig for­dø­jel­se
   • Øget sved­ten­dens
   • Søvn­be­svær

Psy­kisk kan eksa­mensangst vise sig ved, at dit barn føler sig:

   • Angst
   • Rast­løs
   • Mag­tes­løs
   • Fru­stre­ret og irri­ta­bel
   • Vred
   • Trist og let til tårer

For at und­gå at bli­ve angst kan dit barn føle trang til at hand­le. Det kan få karak­ter af over­for­be­re­del­se. For andre kom­mer det til udtryk som hand­ling­s­lam­mel­se, over­springs­hand­lin­ger, iso­la­tion eller ved bli­ve væk fra eksa­men.

Hvorfor er det vigtigt at komme eksamensangst til livs?

Ved eksa­mensangst kan util­pas­he­den være så stor, at det for­rin­ger præ­sta­tions­ev­nen. Det kan bety­de, at dit barn ikke får vist sine fag­li­ge evner.

Når eksa­mensangst fører til dår­li­ge­re præ­sta­tio­ner, for­stær­ker det blot den frem­ti­di­ge angst. Der­for er det vig­tigt at kom­me eksa­mensangst til livs.

“Hjæl­pen fra Sko­le­Ri­get gav mig ro i maven til min afslut­ten­de eksa­men”
Nyud­sprun­gen stu­dent

Eksa­mensangst kan have stor betyd­ning for dit barns sko­le­op­le­vel­se. Efter fol­ke­sko­len er eksa­me­ner en stor del af den vide­re uddan­nel­se, og det er vig­tigt at føle sig tryg ved dem.

Der er man­ge situ­a­tio­ner i livet, hvor ens præ­sta­tio­ner bli­ver vur­de­ret. Ud over eksa­me­ner gæl­der det for eksem­pel også ansæt­tel­ses­sam­ta­ler.

Det har stor betyd­ning, at dit barn føler sig på sik­ker grund i situ­a­tio­ner, hvor en præ­sta­tion bli­ver vur­de­ret af andre.

Hvordan kan man mindske eksamensangst?

Der er man­ge for­skel­li­ge veje til at mind­ske eksa­mensangst – og end­da slip­pe helt af med den.

Det er indi­vi­du­elt, hvor­dan man bedst sæt­ter ind for at hjæl­pe den unge. Ind­sat­sen afhæn­ger af, hvad der ska­ber ang­sten, og hvor­dan den kom­mer til udtryk.

Her er nog­le eksemp­ler på, hvor­dan jeg hjæl­per unge med eksa­mensangst:

   • Hvad udlø­ser og for­stør­rer eksa­mensang­sten – og hvad for­mind­sker angstre­ak­tio­nen
   • Kon­kre­te tek­nik­ker, der ska­ber ro i krop­pen og i hove­d­et
   • Styr­ke selv­til­lid og selv­værd
   • Nye stra­te­gi­er til at præ­ste­re uden stress og pres
   • Slip­pe begræn­sen­de over­be­vis­nin­ger og hånd­te­re eksa­men i en res­sour­ce­fuld til­stand
   • Plan­læg­ning af eksa­mens­for­be­re­del­se og eksa­mens­stra­te­gi
   • Udfyl­de fag­li­ge hul­ler

Angst er en følel­se, som man ikke bare kan tæn­ke sig ud af. Der­for kan det være svært som for­æl­der at hjæl­pe sit barn med eksa­mensangst.

Med den ret­te hjælp kan dit barn læg­ge eksa­mensang­sten bag sig, få posi­ti­ve erfa­rin­ger med eksa­men – og være tryg i situ­a­tio­ner, hvor der skal præ­ste­res.

Hvordan vælger jeg, hvem der skal hjælpe mit barn med eksamensangst?

Når du skal væl­ge, hvem der skal hjæl­pe dit barn med eksa­mensangst (præ­sta­tions­angst), er det vig­tigt, at det er en, der har stor erfa­ring med at tale med børn og unge.

Det har også stor betyd­ning, at det er en per­son, der har pro­fes­sio­nel erfa­ring med børn og unges adfærd, kon­takt, triv­sel, angst og stres­s­re­ak­tio­ner.

Den erfar­ne vej­le­der ken­der man­ge for­skel­li­ge meto­der til at hånd­te­re eksa­mensangst og kan veks­le mel­lem dem.

Det er en for­del, at vej­le­de­ren ken­der sko­le­sy­ste­met og ved, hvad der for­ven­tes af de unge. Det giver mulig­hed for kon­kret fag­lig hjælp, hvis dit barn har behov for det.

Få hjælp til eksa­mensangst