Priser

Før­ste gang afsæt­tes 1½ time til en grun­dig afdæk­ning af pro­ble­met og igang­sæt­ning af den ret­te ind­sats.

Alt efter behov kan før­ste ses­sion både ind­le­des og afslut­tes med en sam­ta­le, hvor du som for­æl­der del­ta­ger.

Ved mere kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger kan før­ste gang afsæt­tes til en afkla­ren­de og råd­gi­ven­de sam­ta­le med jer for­æl­dre.

Opstart 1½ time kr. 1.050 før­ste gang
Ene­un­der­vis­ning kr. 1.050 pr. time
Coa­ching, vej­led­ning og sam­ta­ler med børn, unge og for­æl­dre kr. 1.050 pr. time
Beta­ler din kom­mu­ne eller arbejds­gi­ver kr. 1.200 pr. time + moms
Evt. trans­port­tid til­læg­ges

Kon­takt Sko­le­Ri­get