Mistrivsel i skolen: Sådan kan vi hjælpe med udfordringerne

Mistrivsel børn? Mistrivsel unge? … Alle børn og unge fortjener at trives. Det gør de desværre ikke altid.
Der kan være mange grunde til mistrivsel i skolen.

Ofte fyl­der det rig­tig meget, når ens barn ikke tri­ves. Det er ikke kun bar­net eller den unge selv, der er berørt. Det påvir­ker hele fami­li­en. Det er vig­tigt at fin­de en måde at løse pro­ble­met på.

Hvilke tegn er der på mistrivsel hos børn?

Mistriv­sel kan vise sig på for­skel­li­ge måder – både fysisk og psy­kisk og i børn og unges adfærd.

Hvis du er bekym­ret for dit barns triv­sel, kan du blandt andet være opmærk­som på dis­se tegn:

 • Hoved­pi­ne, mavepi­ne og kval­me
 • Søvn­be­svær
 • Trist
 • Irri­ta­bel
 • Føler sig mis­for­stå­et
 • Skyld­fø­lel­se
 • Angst og bekym­ring
 • Svært ved at kon­cen­tre­re sig i sko­len
 • Man­ge kon­flik­ter
 • Træk­ker sig fra soci­a­le fæl­les­ska­ber
 • Fra­vær i sko­len — sko­le­væg­ring
 • Selvska­den­de adfærd

Man­ge børn og unge bærer på deres pro­ble­mer uden at tale med andre om det. Mistrivsel hos børn og unge

Hvilke årsager er der til børn og unges manglende trivsel?

Årsa­ger­ne til børn og unges mistriv­sel er for­skel­li­ge. Det kan for eksem­pel hand­le om

 • Mob­ning
 • For­æl­dres skils­mis­se
 • Sorg i for­bin­del­se med syg­dom eller døds­fald
 • Ensom­hed
 • Stress
 • Lavt selv­værd og selv­til­lid
 • Under­vis­nin­gen i sko­len

Er der sammenhæng mellem mit barns trivsel og undervisning?

Børn og unges triv­sel kan hæn­ge sam­men med den måde, de bli­ver under­vist på i sko­len.

Triv­sel er også fag­lig triv­sel. Børn og unge, der hele tiden er på over­ar­bej­de, kom­mer nemt til at stå med en følel­se af ikke at slå til.

Men også hvis dit barn ikke bli­ver til­stræk­ke­ligt udfor­dret, kan det føre til stor fru­stra­tion og mistriv­sel i sko­len. Det kan for eksem­pel være til­fæl­det, hvis dit barn er højt bega­vet.

Når børn og unge med høj bega­vel­se ikke tri­ves, kan deres adfærd nemt for­veks­les med autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser og ADHD.

Der er tre psy­ko­lo­gi­ske behov, som er vig­ti­ge for sko­le­e­le­vers triv­sel og læring: selv­be­stem­mel­se, kom­pe­ten­ce og sam­hø­rig­hed.

Bli­ver dis­se behov ikke bli­ver opfyldt, kan det kom­me til udtryk på for­skel­li­ge måder hos dit barn:

 • Lavt enga­ge­ment og moti­va­tion
 • Nega­tiv hold­ning til klas­se­kam­me­ra­ter
 • Lav kon­cen­tra­tion
 • Kedsom­hed
 • Van­ske­lig­he­der ved at for­føl­ge måle­ne
 • Frem­med­gø­rel­se i for­hold til de fag­li­ge akti­vi­te­ter
 • Vre­de
 • Nervø­si­tet
 • Til­bø­je­lig­hed til ikke at accep­te­re reg­ler og nor­mer

Alt sam­men kan være tegn på mistriv­sel i sko­len.

Giver diagnose manglende trivsel?

For børn og unge med for eksem­pel autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser eller ADHD kan hver­da­gen være mere anstren­gen­de end for deres jæv­nal­dren­de. Men diag­no­sen giver ikke i sig selv mistriv­sel i sko­len.

Med de ret­te hen­syn i sko­len kan dit barn und­gå over­be­last­ning.

Faren ved en diag­no­se er, at den kan bli­ve brugt til at for­kla­re al uhen­sigts­mæs­sig adfærd, som ikke nød­ven­dig­vis har noget med diag­no­sen at gøre. Børn og unge med en diag­no­se kan også ople­ve mob­ning og andre for­hold i livet, der påvir­ker deres adfærd, kon­takt og triv­sel.

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn tilbage i trivsel?

Som for­æl­der føl­ger man sig ofte mag­tes­løs, når ens barn ikke tri­ves. Den bed­ste måde, du kan hjæl­pe dit barn på, er at få hjælp ude­fra til at løse pro­ble­met.

Trivsel hos børn og ungeNår du skal væl­ge, hvem der skal hjæl­pe dit barn til­ba­ge i triv­sel, er det vig­tigt, at det er en, der har stor erfa­ring med at tale med børn og unge.

Det har også stor betyd­ning, at det er en per­son, der har pro­fes­sio­nel erfa­ring med børn og unges adfærd, kon­takt, triv­sel, angst og stres­s­re­ak­tio­ner. Den erfar­ne vej­le­der ken­der man­ge for­skel­li­ge meto­der til at hjæl­pe dit barn til­ba­ge i triv­sel og kan veks­le mel­lem dem.

Det er en for­del, at vej­le­de­ren ken­der sko­le­sy­ste­met og ved, hvad der for­ven­tes af børn og unge i sko­len. Den erfar­ne lærer kan vur­de­re, om dit barn bli­ver under­vist på det rig­ti­ge niveau og kan yde kon­kret fag­lig hjælp, hvis det er en para­me­ter i for­hold til dit barns triv­sel.

Få hjælp til bed­re triv­selKarina Winther hjælper mod mistrivsel i skolen