Om os

Bag Sko­le­Ri­get står Kari­na Wint­her, uddan­net fol­ke­sko­le­læ­rer, spe­ci­a­lun­der­vis­nings­læ­rer, AKT-lærer (adfærd, kon­takt og triv­sel), stres­skon­su­lent, coach og for­fat­ter til fle­re bøger om under­vis­ning.

Jeg har mere end 20 års erfa­ring med spe­ci­a­lun­der­vis­ning og har sær­ligt hjul­pet børn og unge, der har været udfor­dret i læs­ning, dansk og mate­ma­tik.

Ofte er der også en kob­ling til mang­len­de selv­til­lid, lavt selv­værd, mistriv­sel og sko­le­væg­ring. Dis­se områ­der har jeg også stor erfa­ring med.

Gen­nem man­ge år har jeg arbej­det som AKT-lærer (adfærd, kon­takt, triv­sel), hvor jeg har hjul­pet børn, unge, deres for­æl­dre og lære­re.

Min erfa­ring spæn­der bredt i for­hold til ele­ver med

  • ADHD
  • autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser
  • dys­lek­si (ord­blind­hed)
  • udta­le­pro­ble­mer
  • angst
  • fag­li­ge udfor­drin­ger
  • høj bega­vel­se

Fag­li­ge udfor­drin­ger i dansk eller mate­ma­tik kan ofte løses med en ret begræn­set ind­sats. Som regel skal det fag­li­ge stof bare vink­les på en lidt anden måde, så fal­der alle brik­ker på plads.

Det er vig­tigt for mig, at alle børn og unge ople­ver suc­ces i sko­len hver ene­ste uge. Sådan er det desvær­re ikke for alle. Og det er aldrig bar­net, der er for­kert!

Der­for til­by­der jeg privat­undervisning, som er skræd­der­sy­et til dit barns unik­ke behov. Det bety­der suc­ces i Sko­le­Ri­gets under­vis­ning lige fra start – og i løbet af kort tid også i sko­len.

Kon­takt Sko­le­Ri­get