Knæk læsekoden – sådan lærer dit barn at læse

Hvorfor er det vigtigt at kunne læse?

Det er vig­tigt at være god til at læse, ellers kom­mer dit barn på over­ar­bej­de i alle sko­lens fag.

Læs­ning er et red­skab til at få ny viden. Det gæl­der uan­set, om vi taler mate­ma­tik, sprog­fag eller et hvil­ket som helst andet fag i sko­len.

Det har stor betyd­ning, at dit barn knæk­ker læse­ko­den så tid­ligt som muligt.

“Jeg hav­de ikke tro­et, at hun nogen­sin­de vil­le lære at læse”
Tale­pæ­da­gog

Dit barns læse­ev­ner skal bli­ve ved med at udvik­le sig. Der bli­ver stil­let sto­re krav til både læse­tem­po og for­skel­li­ge måder at læse på i de ældre klas­ser. Der er for eksem­pel stor for­skel på, hvor­dan man læser en roman, en fag­bog eller en tek­stop­ga­ve i mate­ma­tik.

Dit barn har brug for at ken­de de for­skel­li­ge stra­te­gi­er for at kun­ne væl­ge den ret­te måde at læse en tekst på.

Har dit barn brug for hjælp til andre områ­der af dansk, kan du se mere her.

Hvordan knækker man læsekoden?

SkoleRiget lær at læse

Når børn knæk­ker læse­ko­den, bety­der det, at de kan afko­de bog­sta­ver og tegn i en tekst, så det bli­ver til ord og sæt­nin­ger, der giver mening. Her taler vi om, at bar­net kan læse.

For nog­le børn er det en gli­den­de pro­ces over lang tid. Med andre børn kan man helt bog­sta­ve­ligt ople­ve, at i det­te ’nu’, fal­der alle brik­ker på plads, og bar­net kan læse.

Når bar­net skal lære at læse, er det vig­tigt at vide, hvor­når det er i orden at foræ­re et ord til bar­net, og hvor­når det er fint at kun­ne læse ord­bil­le­der, dvs. gen­ken­de ord uden at læse det bog­stav for bog­stav.

Og så er det selv­føl­ge­lig helt afgø­ren­de, at bar­net får tek­ster på det rig­ti­ge niveau.

Hvad vil det sige at være god til at læse?

En god læser er både hur­tig og sik­ker til at læse. Til at star­te med fyl­der sel­ve afkod­nin­gen af bog­sta­ver og ord det hele og kræ­ver al bar­nets ener­gi.

For at det skal være sjovt at læse, skal det give mening. Bar­net skal for­stå, hvad tek­sten hand­ler om. Der­for er det vig­tigt, at dit barn læser bøger på det rig­ti­ge niveau.

Man­ge børn og for­æl­dre har ten­dens til at væl­ge bøger, der er for svæ­re. Dit barn skal kun­ne læse 90 % af orde­ne sik­kert og ube­svæ­ret.

Hvornår skal mit barn kunne læse ’Gummi-Tarzan’?

Lær at læse’Gum­mi-Tarzan’ er en rig­tig god bog til at ska­be over­gan­gen mel­lem let­læs­nings­bø­ger­ne og de ’rig­ti­ge’ bøger.

Der er stor for­skel på, hvor­når børn kan læse Gum­mi-Tarzan. I mine klas­ser læser to tred­je­de­le af ele­ver­ne ’Gum­mi- Tarzan’ i løbet af 1. klas­se. Resten af ele­ver­ne ple­jer at kun­ne læse den i 2. klas­se.

Er mit barn ordblind?

De fle­ste børn, der har svært ved at læse, er ikke ord­blin­de. De mang­ler stra­te­gi­er og træ­ning.

Læse­træ­ning kan aldrig stå ale­ne. Det er nød­ven­digt at vide, hvor­dan der skal træ­nes for at bli­ve en god læser. Hand­ler det om

   • Sik­ker­hed (afkod­ning)
   • Hastig­hed
   • Læse­for­stå­el­se

Det er vig­tigt at sæt­te ind på den rig­ti­ge måde.

Skul­le det vise sig, at dit barn lider af dys­lek­si (ord­blind­hed), skal bar­net have de ret­te stra­te­gi­er og hjæl­pe­værk­tø­jer.

OBS! Ord­blind­hed kan være arve­ligt. Har dit barn læse­pro­ble­mer, er det vig­tigt, at du for­tæl­ler om even­tu­el ord­blind­hed i fami­li­en, så dit barn hur­tigt får den rig­ti­ge hjælp.

Hvilke metoder kan man bruge til at lære at læse?

Der er man­ge for­skel­li­ge måder at lære at læse på. En af de mest popu­læ­re meto­der er den lyd­ret­te. Her star­ter bar­net med at lære alle bog­sta­ver­nes navn, form og lyd.

Lige­som bog­sta­ver­ne kan sæt­tes sam­men til ord og sæt­nin­ger, lærer bar­net at kun­ne afko­de ord ved hjælp af hvert enkelt bog­stavs lyd. Det kal­der man at lyde­re.

Den lyd­ret­te meto­de er en god og sik­ker meto­de. Det er bare ikke den rig­ti­ge vej for alle børn, når de skal knæk­ke læse­ko­den. Den kan i hvert fald ikke altid stå ale­ne.

Her er nog­le eksemp­ler på, hvad jeg arbej­der med for at hjæl­pe dit barn i gang med læs­nin­gen:

   • For­for­stå­el­se – hvad hand­ler tek­sten mon om?
   • Sam­men­hæn­gen mel­lem læs­ning og skriv­ning
   • Få krop­pen til at huske
   • Visu­el hukom­mel­se
   • Rea­ding Recove­ry

Hvordan vælger jeg, hvem der skal lære mit barn at læse?

Når du skal væl­ge en lærer til dit barn, som har svært ved at lære at læse, er det vig­tig at lære­ren har stor erfa­ring med læse­un­der­vis­ning.

Den erfar­ne læse­un­der­vi­ser ken­der man­ge for­skel­li­ge meto­der og stra­te­gi­er og kan veks­le mel­lem dem.

Få hjælp til at lære at læse